Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (“ODMD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ODMD üyesi firmaların çalışan ve yetkilileri, ODMD ile ilişkili kişiler ve diğer derneklerin çalışan ve yetkililerinin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile ayrıca ODMD Üye İletişim Platformuna erişim kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilere ilişkin olarak ODMD üyesi teşebbüslerin admin konumundaki çalışanlarının ve admin tarafından yetkilendirilmiş çalışanların aydınlatılması amaçlanmaktadır.

 

1. Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği

ODMD, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri aşağıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 

I. ODMD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ODMD üyesi firmaların çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Çalışma Bilgileri: Çalışılan firma ve pozisyon

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Kullanıcı adı ve şifresi

II. ODMD’nin diğer dernek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ODMD üyesi firmaların çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres

Çalışma Bilgileri: Çalışılan firma ve pozisyon

 

III. ODMD dergisi gönderilmesi amacıyla ODMD ile ilişkili kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: Telefon numarası

Çalışma Bilgileri: Çalıştığınız firma ve pozisyonunuz

 

IV. Diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer dernek üyelerinin çalışan ve yetkililerinin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir.

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi, telefon numarası

 

V. ODMD Magma Data Basın Platformunda kimlik doğrulaması yapılabilmesi amacıyla kayıt olan basın mensuplarının aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

Kimlik Verileri: Ad, Soyad

İletişim Verileri: E-posta, mobil telefon bilgisi

Çalışma Bilgileri: Kurum adı

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 

I. ODMD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi:

ODMD Üye İletişim Platformu’da ODMD üyesi ilgili firmanın yetkili kullanıcısının kaydının yapılması ve doğrulanması

ODMD Üye İletişim Platformu’da ODMD üyesi ilgili markanın yetkili kullanıcısının diğer kullanıcıların kayıtlarını oluşturulması ve güncellemesi

ODMD Üye İletişim Platformu aracılığıyla ODMD üyeleri ile iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sektör bültenlerinin paylaşılması

 

II. ODMD'nin dernek faaliyetlerinin yürütülmesi

ODMD Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi

Dernek üyelerinin üyelik ve üyeliğinin sona ermesi durumunda gerekli işlemlerin yürütülmesi

Üyeler arasında birlik ve yardımlaşmanın sağlaması

ODMD’nin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, eğitim toplantıları, projeler, diğer üye toplantıları gibi etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi

Dernek üyelerinin memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, dernek üyelerinin şikayet, görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, projeler ve etkinliklere, şikayet ve taleplerinize yönelik dernek üyelerine bilgi verilmesi

Sektörün başarı ve gelişmesi için şahıslar, firmalar, sair kuruluşlar ve ürünler arasında yarışmalar düzenlemek kazananlara özendirici ödül törenleriyle armağanlar verilmesi, ödül törenlerinin organize edilmesi

5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gereken durumlarda hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi işlem destek faaliyetlerinin yürütülmesi, kayıtların saklanması ve arşivlenmesi

Dernek üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi

 

III. ODMD dergisi gönderilmesi:

Pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetler alanını kapsayan konular başta olmak üzere sektörü ilgilendiren konularda çıkarılan ODMD dergisinin talep edilen tüm kişilere gönderimi

 

IV. Diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi:

Yasal mevzuatlar ile uyumu bir şekilde diğer derneklerle işbirliği ve dayanışmanın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Diğer dernek çalışanları ve yetkilileri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İlgili mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gereken durumlarda hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Dernek faaliyetlerine ilişkin kayıtların saklanması ve arşivlenmesi.

 

V. ODMD Basın mensuplarının hizmetine sunulan ODMD Magma Data Basın Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi

- Platforma giriş yapılması,

-Platforma giriş yapan kişilerin kimlik doğrulamasının yapılması

-Yetkilendirilen kişiler haricinde yapılacak girişlerin engellenmesi

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODMD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi, dernek faaliyetlerine ilişkin kayıtların saklanması ve arşivlenmesi amaçlarıyla teknik altyapı ve depolama hizmetleri sunan hizmet sağlayıcı firmaya aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla hukuken yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ödül törenlerinin düzenlenmesi amacıyla kişisel verileriniz organizasyon şirketleri ve ajanslarına aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODMD dergisi gönderilmesi amacıyla kargo firmalarına aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODMD tarafından Basın mensuplarının hizmetine sunulan ODMD Magma Data Basın Platformuna giriş yapıldığında kimlik doğrulaması için SMS gönderimi yapabilmek amacıyla teknik altyapı ve depolama hizmetleri sunan hizmet sağlayıcı firmaya (Teknolojim Bilgisayar ve Yazılım Ticaret Limited Şirketi) aktarılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya ODMD Üye İletişim Platformu’nda yetkili kullanıcı tarafından sağlanması sonucunda toplanmaktadır.

ODMD Üye İletişim Platformu faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak ODMD tarafından işlenmekte ve aktarılmaktadır.

ODMD’nin dernek faaliyetleri ile diğer derneklerle faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkımızın korunması ve tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak ODMD tarafından işlenmekte ve aktarılmaktadır.

ODMD dergisinin gönderimi amacıyla toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

ODMD Basın mensuplarının ODMD Magma Data Basın Platformuna girişinin yapılması, harici girişlerin engellenmesi ve kişilerin doğrulanması amacıyla kullanılan kişisel verileriniz meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebebine dayanılarak ODMD tarafından işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

5. Kanun kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte ODMD’ye bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını ODMD adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak ODMD’nin [odmd@hs03.kep.tr] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) dilekçeyi ODMD sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [ODMD@ODMD.org.tr] adresine gönderebilirsiniz

Taleplerinizi ODMD’ye iletmeniz durumunda ODMD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ODMD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Saygılarımızla,

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği

E-posta adresi: odmd@odmd.org.tr

KEP adresi: [odmd@hs03.kep.tr]

İnternet adresi: http://www.odmd.org.tr/

Mersis No: 1776614432176184

Adres: HAN Spaces Piyalepaşa İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok , 34440 Beyoğlu/ İstanbul


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next