İçişleri Bakanı Muammer Güler Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Hedef: Trafik güvenliğinde daha etkin ve hızlı hizmet

Dünya Sağlık Örgütü 2013 Küresel Karayolu Güvenliği Durum Raporu'na göre bugün yalnızca 88 ülke trafik kazası ölümlerini azaltmayı başarmış, Türkiye de bu ülkelerin arasında yer alıyor. 2012'de ülkemizdeki araç sayısının 17 milyona ulaşmasına rağmen, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısının 3 bin 750'ye gerilediğini belirten İçişleri Bakanı Muammer Güler, Bakanlık olarak trafik güvenliği için daha hızlı ve etkin bir hizmete yönelik hayata geçirmeyi planladıkları projeler ve Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBIS) hakkında bilgi verdi. Güler, çağdaş, modern ve güvenilir bir sistem olan ASBİS ile araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerinde vatandaşların beklentilerine yanıt verebildiklerini belirtiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın görev ve sorumluluklarından bahsedebilir misiniz?

İçişleri Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları, 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu”nun 2'nci maddesinde sayılmıştır.
 
Bu maddeye göre, Bakanlığımızın görevleri şunlardır:
 1. Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

 2. Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

 3. Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

 4. Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

 5. Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

 6. Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

 7. Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

 8. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

 9. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.


Trafik alanında hayata geçirilecek projeler

Bakanlığınızın trafik alanında yürütmekte olduğu ve hayata geçirmeyi planladığı projeler nelerdir?

Bakanlığımızca trafik alanında yürütülmekte olan ve hayata geçirilmesi planlanan birçok proje mevcuttur.

Bunlardan bazıları;

 • Araç ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda On-line olarak yapılması Projesi (ASBİS),

 • Trafik Güvenliği Platformu Projesi,

 • Elektronik Araç Kimliklendirme Sistemi Projesi (AKSİS),

 • Otopark Takip Projesi,

 • Kurum ve Kuruluşlarla Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Projesi,

 • 2013-2014 Yılları Emniyet Kemeri ve Hız Denetimi Projesi'dir.

Trafik Güvenliği Platformu Projesi: Birleşmiş Milletler önderliğinde Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinesinde hazırlanan 10 Yıllık Eylem Planı ile trafik kazası ölümlerinin 2011-2020 yılları arasında yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda; ülkemizde 2012/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” uygulamaya konulmuş ve eylem planının takibi için “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” oluşturulmuştur.

Eşgüdüm Kurulunun 13 Mart 2013 tarihli toplantısında;

 • Karayolu trafik güvenliği konusunda kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,

 • Alınan kararların ve Eylem Planı'nın uygulanması,

 • Ülke genelinde yürütülen denetleme faaliyetlerinde etkinliğin artırılması,

 • Toplum nezdinde gerekli kamuoyu desteğinin oluşturulması

amaçlarıyla, Trafik Güvenliği Platformu'nun (TGP) oluşturulmasına karar verilmiş ve 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan törenle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilmiştir.

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nın koordinatörlüğünü yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Platformu aracılığıyla trafik güvenliği alanında sivil toplumun katılımıyla organize edilen tüm kampanya ve projelerde de koordinatör rolü üstlenmektedir. Böylelikle trafik güvenliği alanında ülke genelinde yürütülen tüm faaliyetlerin Trafik Güvenliği Platformu çatısı altında tek merkezden takibi sağlanabilecektir.

Bu bağlamda, TGP'nin iş ve işlemlerini koordine etmek üzere oluşturulacak olan Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte; Denetim, Karayolları, Eğitim, Acil yardım, İnsan davranışları, Medya ve iletişim, Şehircilik, Taşımacılık, Otomotiv, Akaryakıt, Kaza mağdurları konularında ilgili kesimlerin bir araya getirileceği ve ülke genelinde yürütülecek faaliyetlerin planlanacağı 11 adet alt komite oluşturulması düşünülmekte olup, tüm faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, yaklaşık 400 kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve iş dünyası ortaklıklarıyla görüşülerek platforma destek vermeleri konusunda mutabakata varılmıştır. Her geçen gün platforma üye olan katılımcı sayısı artmaktadır.

Platform çatısı altında;

 • Ülke genelinde hız ve emniyet kemeri başta olmak üzere ulusal kampanya ve projelerin yürütülmesi,

 • İlgili kurumların çalışmalarının koordine edilerek tüm kampanyaların ortak dil ve vizyona sahip olmalarının sağlanması,

 • Kampanyalarda kullanılmak üzere kamu spotları, afişler, broşürler vb. materyallerin üretilmesi,

 • Platform üyesi olan kurum, kuruluş ve iş dünyasından şirketlerin çalışanlarının trafik kurallarına uymalarını teşvik eden iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi,

 • İllerde ihtiyaç duyulan çocuk trafik eğitim parklarının yapılması,

 • Trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere trafik eğitim tırları ve emniyet kemeri simülasyon cihazlarının temini,

 • Trafik denetimlerinde etkinliği artırıcı araç, gereç ve ekipmanların tedariki gibi birçok projenin yürütülmesi planlanmaktadır.

Elektronik Araç Kimliklendirme Sistemi (AKSİS) Projesi: Trafik denetimlerinde teknolojinin ve elektronik denetleme sistemlerinin kullanılarak trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik yoğunluğunun etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce araçların elektronik olarak kimliklendirilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir.

Elektronik Araç Kimliklendirme Sistemi (AKSİS) adı verilen bu sistemde;

 • Araçlarda bulunan her iki plaka ile araç camına çipler yerleştirilecek,

 • Plakalardaki çipler darbelere dayanıklı olacak,

 • Cam etiketi söküldüğünde, kendi kendini imha özelliği taşıyacak,

 • Araç plakalarının elektronik hale getirilmesini müteakip karayolu ağına yerleştirilecek olan okuyucu sistemler üzerinden araçlar denetlenebilecek,

 • Bu sistemler karayolunun yanına, üstüne ya da zeminine yerleştirilecek, mesajlaşma radyo frekans dalgalarıyla kriptolu olarak yapılacaktır.

AKSİS; HGS ile aynı sisteme ve teknolojiye sahiptir. Farklı olarak sahte/çalıntı araç ve plaka vb. güvenlik uygulamalarının desteklenmesi için sistemin fonksiyonları çeşitlendirilecektir. Sistemde konum bilgisi bulunmamaktadır. GPS, uydu bağlantısı olmayan sistemde kullanılacak çipler kesinlikle kişisel bilgi içermeyecektir.

AKSİS projesiyle, kendini kontrol edemeyerek diğer vatandaşların malına, canına ve emeğine kasteden bireylerle, amacı araç kullanarak herhangi bir şekilde suç işlemek olan kötü niyetli kişilerin, etkin denetimler sonucunda engellenmesi, hatta suç işlemekten alıkonulması amaçlanmaktadır. Öncelikli amacımız, suç oluştuktan sonra yakalamak değil suçun oluşmasını engellemektir. AKSİS uygulamaya konulduğunda, sistemin önleyici karakteri sayesinde suç sayısında önemli oranda azalma olacağını değerlendiriyoruz.

Ölümlü kazaların en büyük nedenleri arasında yer alan aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerinin denetimleri, çok daha ucuz maliyetle ve insan unsuru minimize edilerek etkin şekilde yapılabilecek, trafik kurallarına uyan ve hata yapmayan vatandaşlarımız gerektiği durumlar dışında durdurulmayacak, trafik denetimlerinde özellikle hatası bulunan sürücüler hedef alınarak, vatandaş odaklı etkin denetimler gerçekleştirilecektir.

Mevcut MOBESE sistemlerine entegrasyonla, standart dışı plakalar, olumsuz hava koşulları vb. nedenlere dayanan okuma problemleri çözülerek yüzde 100 plaka okuma oranı yakalanacak ve bu yolla; asayişe müessir fiil, terörist eylem ve benzeri faaliyetlerin engellenmesine yardımcı olunacak, suç şüphesi bulunan araçların okuyucu sistemler üzerinden tespit ve takibi yapılabilecek, bu araçların geçmişe dönük güzergâh tespitleri yapılarak, işlenmiş suçların aydınlatılması kolaylaştırılacaktır.

Her birime ait ekip araçları ile birimin görev sahasındaki konularda karayolunda seyreden ya da park etmiş araçların mobil kontrolleri yapılabilecektir.

Trafik ve kamu güvenliğine katkılarının yanı sıra AKSİS;

 • Benzer teknolojinin kullanıldığı otoyol ücretlendirme sistemlerinde ve kampüs, otopark vb. yerlerin giriş çıkışlarında standart uygulamalara olanak sağlayacak,

 • Trafik yönetiminde etkin şekilde kullanılarak, şehirlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığının önlenmesinde çözümler üretecek,

 • Tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlarla kişisel kullanıma cevap verecek şekilde yapılan tasarımıyla, ülkemizdeki diğer araç kimliklendirme ihtiyaçlarını da karşılayarak bu alanda ekosistemin kurulmasını sağlayacak,

 • Böylelikle mükerrer yatırımların önüne geçilerek, kamu kaynakları daha etkin ve verimli şekilde kullanılmış olacaktır.

Sistemle ilgili ulusal ürün ve teknolojinin üretilerek, geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın Ankara Gölbaşı'nda bulunan ‘İleri Sürüş Teknikleri' yerleşkesi üzerinde test uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiş olup, Ankara'da belirlenecek bir bölgede pilot çalışmanın yürütülmesi planlanmaktadır.

Türkiye, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanlarda hızlı gelişme trendi yakalayarak yakın coğrafyada ve hatta dünyada örnek ülke konumuna yükselmiştir. AKSİS projesi de ülkemizin gelişen milli teknolojisinin bir ürünü olup, trafik ve kamu güvenliği alanında diğer ülkelerin örnek alabileceği bir uygulama olarak hayata geçirilecektir.

Otopark Takip Projesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden çeşitli nedenlerle trafikten men edilerek otoparklara teslim edilen araçların ülkemiz genelinde veri girişi ve sorgulamalarının yapılabilmesi amacıyla;

 • Araçların trafikten men nedeni ve men tarihi,

 • İşlemi yapan trafik denetleme kuruluşu,

 • Hangi otoparka çekildiği,

 • Otoparkların isim ve adresi

 • Teslim edilen kişi,

 • Teslim tarihi

gibi bilgilerin yer aldığı PolNet4 kapsamındaki “Trafik Denetleme-Otopark” isimli program 11.06.2012 tarihinde kullanıma açılmıştır.Ayrıca sistem, 07.01.2013 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü http://www.egm.gov.tr/ İnternet adresinden vatandaşlarınızın hizmetine açılmıştır.İnternet üzerinden sorgulama yapacak vatandaşlarımız; Ad Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Yılı bilgilerini sisteme girerek, bilgileri kontrol edilip doğrulandıktan sonra araç plakasını yazarak sorgulama yapabileceklerdir.Sorgu sonucunda; Aracı otoparka teslim eden birim, Otopark adı, Çekme nedeni, Otoparkın açık adresi ve telefon numarası bilgileri sorgulayan vatandaşımız tarafından görülebilmektedir.

Kamu Kurumları ile Bilgi Paylaşımları ve İşbirliği Projeleri: Araç Tescil, Sürücü Belgesi ve Trafik İdari Para Cezası işlemleri ile ilgili olarak birçok kurum ve kuruluş ile yazışmalar yapılarak iş ve işlemler yürütülmekte iken;

 • Adalet Bakanlığı

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı

 • Milli Eğitim Bakanlığı

 • Sağlık Bakanlığı

 • Jandarma Genel Komutanlığı

 • Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 • Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

 • Türkiye Bankalar Birliği ve Bankalar (32 Banka, 15 Finansman Şirketi)

 • Türkiye Noterler Birliği

 • Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)

 • Türkiye İstatistik Kurumu ile bilgi paylaşımı projeleri gerçekleştirilmiştir.

Bu projeler kapsamında;

 • İlgili kurumların araç tescil kayıtlarına hak mahrumiyeti ekleme/kaldırma işlemi yapabilmeleri,

 • Gerçek/tüzel kişiler adına tescilli araç bulunup bulunmadığına yönelik sorgulamalar yapabilmeleri,

 • Araçların muayene, sigorta, yetki belgesi vb. belgelerinin karşılıklı sorgulanabilmesi,

 • Adres kayıtlarının kontrolü,

 • Trafik ceza bilgilerinin ilgili birimlere gönderilmesi,

 • Sürücülere ilişkin belgelerin sorgulanabilmesi,

 • İstatistik ve veri bilgilerinin paylaşılması,vb. iş ve işlemler elektronik ortamda on-line olarak yapılmaktadır.

Uygulamaların faaliyete geçmesinden 2013 yılı Haziran ayına kadar sadece hak mahrumiyeti ekleme/kaldırma işlemleri ile ilgili olarak yaklaşık 40 milyon yazışmanın önüne geçilmiştir. Ayrıca, yakın zamanda faaliyete geçecek projelerimizle de vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir hizmet sunma açısından önemli bir adım daha atılmış olacaktır.


Trafikteki ölümlerde % 25'den daha fazla azalış sağlandı


Trafik güvenliği konusunda Türkiye, dünyada nasıl bir konumda yer alıyor?

Dünya Sağlık Örgütü 2013 Küresel Karayolu Güvenliği Durum Raporu'na göre günümüzde yalnızca 88 ülke trafik kazası ölümlerini azaltmayı başarmıştır. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Bugün ülkemizin gelişmesine ve zenginleşmesine paralel olarak, sürücü ve araç sayısı yılda ortalama birer milyon artmaktadır. 2000'li yılların başında ülkemizdeki araç sayısı sekiz milyon civarında iken, trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 5 binler düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl, yani 2012'de, ülkemizdeki araç sayısı 17 milyona ulaşmasına rağmen, olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 750'ye geriledi. Yani 10 yılda ülkemizde araç sayısı 2 katın üzerinde artış göstermiş olmasına rağmen; alınan önlemler, gerçekleştirilen denetimler, yapılan bölünmüş yollar sayesinde trafikteki ölümlerde % 25'den daha fazla azalış sağlanmıştır. Bu ciddi bir başarıdır, ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Trafik kazaları sonucu ölümlerin, yaralanmaların ve zararların en aza indirilmesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Bakanlık olarak trafik güvenliği alanında yaptığınız ve yapmayı planladığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Türkiye'nin trafik güvenliği alanındaki hedefleri nelerdir?

2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı: Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluş yetkililerinin katkılarıyla hazırlanan “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” Sayın Başbakanımız tarafından imzalanmış ve 31.07.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı ile 2011-2020 yılları arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının % 50 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 2 bölümden oluşmaktadır ve hedefler 2015 ve 2020 yılları için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bunlar;

  1. Trafik Güvenliği Stratejisi

   1. Trafik Yönetimi

   2. Daha Güvenli Yollar

   3. Daha Güvenli Yol Kullanıcıları

   4. Dezavantajlı Grupların Trafik Güvenliği

   5. Kaza Sonrası Acil Müdahale

   6. Araç Güvenliği


  1. Trafik Güvenliği Eylem Planı

   1. Eğitim ve Kampanyalar

   2. Denetim

   3. Altyapı

   4. Sağlık başlıkları altında toplanmıştır.

Yine bu Genelge ile İçişleri Bakanı olarak başkanlığımda veya gerektiğinde Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

 • Karayolu trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönlendirmek,

 • Bu konuda idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

 • Kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek,

 • Trafik güvenliği konusunda alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

 • Bu konuya ilişkin strateji belgesi ve eylem planları hazırlatmak ve onaylamak,

 • Strateji ve eylem planı gerçekleşmelerini değerlendirmek,

 • Gerektiğinde strateji ve eylem planlarında değişiklik yapmak,

 • Trafik güvenliği konusunda kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere

“Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu” oluşturulmuştur. Söz konusu Kurulun ilk toplantısı, ilgili kurum ve kuruluşlardan üyelerin katılımı ile eylem planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan ve önümüzdeki altı aylık süre içerisinde yapılması planlanan faaliyetleri değerlendirmek üzere 13 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “10 Ülkede Yol Güvenliği Projesi”: Bu Proje, Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda, küresel ölçekte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun yaşandığı ve dünya genelinde toplam kazaların % 48'inin meydana geldiği 10 ülkede 2010'da başlatılmıştır.

Her kıtadan trafik kazalarının en yoğun yaşandığı iki ülke belirlenerek projeye dâhil edilmiştir. Bu kapsamda Avrupa kıtasından da Rusya ve Türkiye belirlenmiştir.Bu ülkeler; Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya, Vietnam ve Türkiye'dir.

Proje, 4 Haziran 2010 tarihinden itibaren “emniyet kemeri” ve “hız” konularında, pilot bölge olarak seçilen Afyonkarahisar ve Ankara illerinde yürütülmektedir. Ayrıca, 2013 yılının başından itibaren projeye Antalya ve Kocaeli illeri de dâhil edilmiş olup, 15 ilde daha yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Yol Kullanıcılarına Yönelik Eğitim Çalışmaları: Yol kullanıcılarına (sürücü, yaya, yolcu) yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda;

 • Eğitici ve spot filmler hazırlanarak, TV kanallarında gösterilmesi ve eğitimlerde kullanılması sağlanmakta,

 • Basılı materyaller yıl içerisinde dönemsel olarak hazırlanarak, basım ve dağıtımı yapılmakta,

 • Çocuklara yönelik web portalı ve interaktif oyunlar yaptırılmakta,

 • Sempozyum, sergi, yarışma, toplantı, seminer vb. eğitim etkinlikleri ve iletişim kampanyaları düzenlenmektedir.


Trafik Denetim Personelinin Eğitimi Çalışmaları: Karayolu trafiğini düzenlemek ve denetlemekle görevli olan trafik personeline;

 • Mesleki ve temel bilgilerin yenilenmesi,

 • Hizmet için gerekli yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması,

 • Hizmet alanındaki değişme ve gelişmelere uyumlarının sağlanması amacıyla hizmet içi trafik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bu amaçla tahsis edilen “Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü”nde ve illerimizde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında her yıl mevcut trafik personelinin % 35'ini kapsayacak şekilde; Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi, Kaza Araştırması ve Bilirkişilik Eğitimi ile diğer geliştirme eğitimleri verilmektedir. Ayrıca; Emniyet Teşkilatı personelinin sürücülük deneyimlerini artırmak ve personelimizi trafik kazalarına karşı korumak için Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi içerisinde bulunan “Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi”nde, “İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimleri” düzenlenmektedir.


Yapılan Başlıca Araştırmalar

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Trafik Kazalarının Mekânsal Analizi: Çalışma kapsamında, şehirlerarası yollara ilişkin kaza verilerine örnek olarak otoyol kazaları incelenmiş, Güney Anadolu Otoyolu örnek alanında ayrıntılı mekânsal ve mekânsal olmayan analizler yapılmış, kazaların yoğunlaştığı yerler haritalandırılmış ve kitap haline getirilmiştir. Hazırlanan kitap basılarak trafik güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

 • Trafiği Sakinleştirmeye Yönelik Önlemler: Gelişmiş ülkelerin son 40 yıldır kullandığı ve trafiğin yasal hız limitlerinde seyrini sağlayan mühendislik önlemleri incelenerek kitap haline getirilmiş, trafik güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

 • ODS (Otomatik Denetim Sistemleri) Trafik Güvenliğini ve Denetimini Sağlamadaki Etkinliği Araştırması: 10.06.2009 tarihinde başlanan proje Hacettepe Üniversitesi ile koordineli olarak pilot il seçilen Bursa'da yürütülmektedir. Projede otomatik denetim sisteminin trafik kural ihlalleri üzerindeki etkisinin alanda incelenmesi ve sistemin kendisinden beklenen yarar ve etkileri ne oranda sağladığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Denetim Türlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Bu araştırma ile trafik kazalarının azaltılmasında daha etkin olan denetleme türleri belirlenerek, hangi denetim türünün ne oranda uygulanması gerektiğinin tespit edilmesi ve ayrıca illerin kaza ve ölüm oranları birbirleriyle karşılaştırılarak, en riskli illerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

 • Coğrafi Bilgi Sistemi İle Trafik Kazalarının Analizi Yazılımı: Trafik kazalarının zamansal ve mekânsal dağılımının coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla analizini yapacak bir yazılım yapılması planlanmaktadır. Bu yazılım, kazaların daha doğru algılanmasını ve buna göre önlemler geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma da yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Trafik sorunu çok yönlü bir şekilde analiz edildi ve çözüm önerileri geliştirildi”

Mayıs ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve birçok kurumun işbirliğiyle “Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun Türkiye'nin trafik güvenliği stratejik hedefleri açısından önemi ve rolü nedir?

Ülkemizde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili sorumlu kuruluşların yürütmekte olduğu önlem ve çalışmaların yanı sıra;

 • Bu alanda faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversite ve meslek örgütleri mensuplarının bilimsel çalışmalarının karşılıklı olarak paylaşıldığı,

 • Uygulamacılarla bilim insanlarını bir araya getiren, kongre, sempozyum gibi ortamların büyük yarar sağladığı düşüncesiyle,

Karayolu Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, diğer Bakanlıklar, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ve katkıları ile “4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi” 8-10 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara ATO Kongre Merkezinde düzenlenmiştir.

Sempozyumda, trafik sorunu çok yönlü bir şekilde analiz edilerek, bilimsel öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmiş, akademisyenler, uygulayıcılar ile trafik güvenliğine yönelik faaliyet gösteren sektör temsilcileri bir araya getirilerek karşılıklı olarak bilgiler ve uygulama yöntemleri paylaşılmıştır. Sempozyuma toplam (165) bildiri gönderilmiş; (66) adedi sözlü, (39) adedi de poster olarak sunulmuştur. Sempozyumda “Trafik Güvenliğinde Emniyet Kemeri ve Hız” konulu bir de panel düzenlenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hollanda Karayolu Güvenliği Araştırma Enstitüsünden (SWOV) konuşmacıların katıldığı panelde, trafikte önde gelen risk faktörlerinden “emniyet kemeri kullanılmaması'' ile “aşırı ve uygun olmayan hız'' konuları tartışılarak trafik güvenliğine yönelik öneriler sunulmuştur. Emniyet kemeri ve cep telefonu kurallarına uyarak trafik güvenliği konusunda halkın bilinçlendirilmesine olumlu katkı sağladıklarından dolayı 10 (on) dizinin yapımcı, senarist ve oyuncularına ödül verilmiştir. Sempozyum ve panelin yanı sıra, trafik güvenliğine yönelik faaliyet gösteren resmi kurumlar ile eğitim, bilişim, iletişim, denetim teknolojileri, alt yapı ile sanayi ve otomotiv sektörlerindentoplam (47)firmanın katılımıyla üç gün süren“Karayolu Trafik Güvenliği Sergisi”düzenlenmiştir.

Sempozyumda sunulan bildiriler ve panelde yapılan tartışmalar sonucunda:

 • Trafik kural ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ‘Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri'nin ve tüm karayolu kullanıcıları açısından karayolu trafik güvenliğini arttırmak adına ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin etkin kullanımının sağlanması,

 • Yolcu ve yük taşımacılığında deniz ve suyolları, havayolları, boru hatları, raylı sistemler ve kombine taşımacılığın etkinliğinin arttırılması,

 • Toplu taşıma, yaya geçitleri ve bisiklet yolları ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi,

 • Trafik güvenliği açısından büyük tehlike arz etmekte olan ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış olan araçların trafikten çekilmesi,

 • Ağırlık ve boyut kontrolleri yapan ‘Yol Kenarı Denetim İstasyonları'nın yaygınlaştırılması,

 • Trafikle ilgili eğitim ve farkındalığın sağlanması amacıyla MEB işbirliği ile müfredatta ve ÖSYM sınavlarında trafikle ilgili konu ve soruların yer alması,

 • Dünya Sağlık Örgütü koordinesinde Afyonkarahisar ilimizde başarılı bir şekildedevam etmekte olan RS-10 Güvenli Yol Projesinin ülke geneline kademeli olarak yayılması, gibi konularda görüş ve öneriler değerlendirilmiştir.

ASBİS ile sıra bekleme ortadan kalktı

Bakanlığınızın hayata geçirdiği projelerden biri olan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) hakkında bilgi verebilir misiniz? Projenin kapsamı ve hedefi nedir?

Araç ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda On-line Olarak Yapılması Projesi (ASBİS); araç tescil ve sürücü belgesi işlemlerini güvenilir, çağdaş, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sayede, araç alış-satışı yapan vatandaşlarımızın trafik birimlerine gelerek sırada beklemesi ortadan kaldırılmıştır.

Proje üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

 • İkinci El Araçların Tescil İşlemleri,

 • Yeni (sıfır) Araçların Tescil İşlemleri,

 • Sürücü Belgesi İşlemleridir.


 1. İkinci El Araçların Tescil İşlemleri:

Projenin ikinci el araçların satış ve tescil işlemlerine ilişkin olan kısmı, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu sayede;

 • İkinci el araçların noterden satışı ile birlikte alıcı adına elektronik ortamda tescil işlemi yapılmakta,

 • Araç tescil belgeleri en yakın trafik tescil kuruluşundan elden alınabildiği gibi, istemeleri halinde araç sahiplerinin yerleşim yeri adresine posta yoluyla da gönderilebilmektedir.

Bu projemiz, 2010 yılında Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Kategorisinde birinci seçilerek en büyük e-devlet ödülüne (e-TR) layık görülmüştür.


 1. Yeni Araçların Tescil İşlemleri

Araç satıcılığı yapan yetkili bayilerce satılan yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri; gerekli bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda temin edilmek suretiyle, araç sahiplerinden hiçbir belge, form, dosya vb. istenilmeden tamamen elektronik ortamda ASBİS üzerinden bayilerde gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte;

 • Bayi tarafından araç sahibine tescile ilişkin geçici belge verilmekte ve bu belge ile bir ay süreyle araç kullanılabilmektedir.

 • Araç tescil belgeleri, talebe bağlı olarak en yakın trafik tescil kuruluşundan elden alınabildiği gibi posta yoluyla da adresine gönderilebilmektedir.

 • Uygulama, Ankara ve İstanbul illerinin de içinde bulunduğu Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesindeki 31 ilde otomobil sınıfı araçlar için zorunlu hale getirilmiştir.

 • Eylül 2013 itibarıyla tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır.

 • 10.07.2013 tarihi itibarıyla uygulama üzerinden; 90.000'e yakın otomobilin tescil işlemi yapılmış olup, Temmuz ayının ilk haftasında 18.398 aracın tescil işlemi sistem üzerinden yapılmıştır.


 1. Sürücü Belgesi İşlemleri:

 • Sürücü adayı, ilgili sürücü kursunda teorik ve direksiyon eğitimini tamamladıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği teorik ve direksiyon sınavlarına girecektir.

 • Başarılı olan sürücü adaylarının kimlik ve sınav sonuç bilgileri ile sürücü sertifika bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı'nca Araç ve Sürücü Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilecektir.

 • Sürücü adaylarının trafik tescil kuruluşlarınca müracaatı alınarak gerekli bilgiler kişiselleştirilmek üzere Baskı Merkezine elektronik ortamda gönderilecektir.

 • Elektronik ortamda alınan bu bilgilere istinaden merkezi sistemle kişiselleştirilen sürücü belgesi ilgilinin ikamet adresine posta yoluyla gönderilecektir.

 • Sürücü belgelerinin merkezi olarak EGM Gölbaşı yerleşkesinde basımı için gerekli makinelerin kurulum çalışmaları ve mevzuat düzenlemeleri devam etmektedir.

 • Sürücü belgelerinin basım işlemine 2014 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.

ASBIS uygulamaya alındıktan sonra neler değişti? Uygulamayla ilgili nasıl geri dönüşler aldınız?

ASBİS projesinin uygulamaya konulması ile birlikte;

 • Yeni araçların tescil işlemleri ilk müracaat noktasında (bayilerde) ve en az masrafla sonuçlanacağı için, vatandaşlarımızın zaman kaybı önlenmiştir.

 • Araç satın alanların trafik tescil kuruluşlarına müracaat etmesine gerek kalmamaktadır.

 • Vatandaşlarımız trafik tescil kuruluşlarında sıra beklemekten kurtulmuştur.

 • Trafik tescil kuruluşlarında çalışan personelden tasarruf sağlanmıştır.

 • Dosya ve belge arşivlemesi yapılmadığından, araç dosyası arşivleri nedeniyle işgal edilen geniş alanlar başka amaçlarla kullanılabilmektedir.

 • Bilgi ve belgeler kaynağından elektronik ortamda alındığından sahtecilikler önlenecektir.

 • Tescil edilen araçlara ait bilgiler Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarıldığından, vergi dairelerinde de personel tasarrufu sağlanmıştır.

 • Harcanan zaman 3 günden 5 dakikaya inmiştir.

 • Her yıl ortalama 9 milyon vatandaşımız bu projeden yararlanmaktadır.

 • Projenin başlangıç tarihi olan 01.05.2010 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ki süreç içerisinde, Araç satış-tescil işleminin maliyeti 450 TL'den 25.5 TL'ye inmiştir. Bu sayede, satış-tescil işlem sayısı 2.350.000 iken, yıllık ikinci el araç satış işlem sayısı ortalama 4.781.000'e çıkmıştır.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next